Schilderijendesign.nl geeft geen garantie ten aanzien van de beschikbaarheid, de kwaliteit of de functionaliteit van deze website. Toegang tot de website mag ten allen tijde onderbroken, beperkt of vertraagd worden zonder opgaaf van redenen. Schilderijendesign.nl geeft met betrekking tot al het materiaal dat op deze website gepubliceerd wordt geen garantie ten aaanzien van juistheid, compleetheid, tijdloosheid, tijdgebondenheid of enig ander specifiek gebruik.

Met inachtneming van de gestelde wettelijke grenzen is Schilderijendesign.nl niet aansprakelijk voor enige schade of verlies (inclusief financieel verlies, schade of verlies in zakelijke projecten, verlies van winst of enige andere gevolgschade) voortkomend uit het gebruik van de website of het gebruik van de inhoud van de website, het niet kunnen beschikken over de website of de inhoud van de website, of voortkomend uit besluiten genomen op basis van het gebruik van de website of de inhoud van de website.

1001schilderijen.nl bevat links en verwijzingen naar andere websites. 1001schilderijen.nl is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle op de inhoud van deze websites. Informatie op 1001schilderijen.nl, of via hypertext links op Schilderijendesign.nl, wordt beschikbaar gesteld buiten verantwoordelijkheid van Schilderijendesign.nl. Schilderijendesign.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid (ook niet als gevolg van nalatigheid) met betrekking tot informatie op of informatie die toegankelijk is via Schilderijendesign.nl.

1001schilderijen.nl heeft als doel het aanbieden van een gratis subdomein voor het maken van een gratis startpagina of voor het veranderen van moeilijke internetadressen in een gemakkelijk internetadres (redirect), voor de mogelijke inhoud van dat subdomein zijn wij niet verantwoordelijk.

Indien u problemen heeft met een link en/of tekst op een door derden gemaakte startpagina, dient u allereerst contact op te nemen met de beheerder van deze startpagina.

Indien u na twee weken nog geen bericht heeft gekregen van de beheerder van die betreffende startpagina, kunt u via het contactformulier contact opnemen met 1001schilderijen.nl
Daarbij dient u de volgende gegevens te vermelden:
- De pagina waar u de link en/of tekst heeft aangetroffen.
- Uw naam.
- Op welke manier u te bereiken bent.
- Een beschrijving over de manier hoe u contact heeft gezocht met betreffende eigenaar van de pagina.
- Een omschrijving van het probleem dat u heeft met de link en/of tekst.


U ontvangt dan normaliter binnen enkele dagen bericht van Schilderijendesign.nl

Voor wat betreft de gratis redirect bieden wij alleen de mogelijkheid om via een subdomein een bepaalde website om te leiden, de transactie wordt dus door een derde ingebracht, wij zijn hierbij dus geen betrokken partij en treden dus niet op als bemiddelaar, tussenpersoon of in gelijk welke andere hoedanigheid dan ook.

Wij controleren de subdomeinen/omleidingen niet en bieden geen enkele waarborg m.b.t. de kwaliteit, echtheid, verhandelbaarheid, wettelijkheid of veiligheid van deze links. Wij nemen dan ook geen enkele verantwoordelijkheid en dragen ook geen enkele aansprakelijkheid.

Omdat de gegevens door derden worden ingevoerd kunnen wij nooit aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid, actualiteit van deze door derden geplaatste omleidingen.